Select Page

Yleiskatsaus

Pakolaisten kotouttaminen Suomeen?

Tätä varten tarvitaan monia eri vaiheita. Esimerkiksi:

 • Pakolaisten elinolojen kohentaminen.
 • Suomen kulttuurin ja yhteiskunnan tuntemuksen syventäminen.
 • Laajan kirjallisuuden ja tutkimusten tutustuminen.

Nämä auttavat vastaamaan kotouttamiseen liittyviin kysymyksiin. Tutustu tässä osassa pakolaisten kotouttamiseen ja sen elementteihin.

Pakolaisten tarpeet

Pakolaisyhteisöt tarvitsevat erilaista tukea sopeutuakseen uuteen ympäristöön. Kulttuurien erojen tunnistaminen on tärkeää. Lisäksi, tiedonkulkua on lisättävä ja selkeytettävä. Näin asianmukaiset tiedot ja vastuut ovat kaikkien saatavilla.

Ennen auttamista, on tunnistettava haasteet, fyysiset ja psykologiset tarpeet, sekä kielitaito. Nykytilanteen mittaamisen ja muuttujien arvioinnin jälkeen, voidaan mukauttaa sopeutumiskykydivogaottoreita. Ne ohjaavat pakolaisyhteisöjen sopeutumista uuteen ympäristöön.

Koulutuksen tulee olla ehdoton vaihe integrointiprosessissa. Pakolaiset tarvitsevat aktiivista tutkimusta eurooppalaiseen opetussuunnitelmaan. Heidän täytyy myös hankkia tutkintoja tai laajentaa työmahdollisuuksia. Tässä paikallinen suomenkielinence elinelyhyttajyvyys voi olla este.

Suomen kotouttamispolitiikka

Suomen kotouttamispolitiikka pohjautuu EU- ja Kansainvälisen muuttoliikejärjestö (IOM) -suosituksiin. Se on suunniteltu palvelemaan pakolaisia ja edistämään heidän nopeaa ja onnistunutta kotoutumistaan suomalaiseen yhteiskuntaan. Kunnat johtavat toimeenpanoa ja ohjaavat uusia tulijoita aloittamaan elämänsä Suomessa.

Kotouttamiseen sisältyy monia toimintoja, jotka tarjoavat pakolaisille eväitä integroitua suomalaiseen yhteiskuntaan. Näitä ovat esimerkiksi:

 • Suomen kielen oppiminen
 • Työllisyyspalvelut
 • Opetuskoulutukset
 • Oikeudellinen neuvonta
 • Sosioekonominen tuki
 • Turvapaikkojen rekisterinti

Lisäksi kotouttamistoimien tarkoituksena on antaa uusille tulijoille informaatiota kohdealueen elinkeinoelämästä, lainsäädännöstä ja uskonnoista. Erityisiä palveluita saattaa olla saatavilla naisille, nuorille ja luvattoman maahanmuuton uhreille.

Työllistyminen

Työllisyydestä voi olla apua pakolaisille. He voivat löytää työpaikan. Se voi olla avainasemassa heidän kotoutumisessaan Suomeen. Työ voi olla hyvin tärkeää. Se auttaa uuden kotimaan kulttuurin ja kielen oppimisessa.

Tässä artikkelissa keskustellaan siitä, miten työllistyminen voi auttaa pakolaisia kotoutumisessaan Suomeen:

Työllistymisen edistäminen

Suomessa on tapoja edistää maahan saapuneiden pakolaisten työllistymistä. Yksi on tarjota heille mahdollisuus uudelleenkouluttautumiseen ja osallistua kielikursseihin ja ammatillisiin koulutuksiin. Työvoimapalveluilla ja TE-toimiston henkilökunnalla on iso rooli. He voivat auttaa pakolaisia löytämään oikeanlaisen rahoituksen kurssitukseen ja opastaa laajemmin kotoutumista.

Paikkakunnilla voi järjestää teemoja ja aktiviteetteja, jotka kannustavat suomalaiseen yhteiskuntaan integroitumiseen. Perhe-asiamies voi auttaa perheitavan muodostamisessa ja nuoria lapsia. He voivat saada avun englanninkielisiin kouluihin ja sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Kulttuurien vaihtaminen ei ole helppoa. Siksi virallinen valmentaja voi auttaa tutustumalla työpaikkoihin ja työmarkkinoihin. Pakolaisella olisi mahdollisuus ottaa mentori, joka auttaisi häntä tutustumaan uuden yhteiskunnan toimintatapoihin ja arvoihin ja sopeutumaan niihin paremmin.

Työllistymistukeen oikeutetut

Pakolaisilla ja turvapaikanhakijoilla on mahdollisuus saada tukea työllistymiseen Suomessa. Heidän oikeudestaan riippuu useita tekijöitä.

Kotouttamiskoulutusta myönnetään täysi-ikäisille, jotka hakevat asumislupaa tai odottavat turvapaikkapäätöstä. Jos pakolaisen statuksi vahvistetaan toimilupalain nojalla, he saavat samaa koulutustukea. Nämä henkilöt voivat olla oikeutettuja tukeen taustansa mukaan.

Asiat, jotka vaikuttavat oikeuttamiseen, vaihtelevat maittain ja henkilön statuksen perusteella. Siitä, oletteko oikeutettuja integraatioon liittyviin tuottoihin, riippuu. Turvapaikanhakijoilla ei yleensä ole oikeutta saada suoraan työvoimahallinnon ohjelmiin, mutta he voivat hyödyntää tarjolla olevia etuja.

Koulutus

Pakolaisille tarvitaan oikeaa ja laadukasta koulutusta. Se on sovitettava heille sopivaksi. Näin he voivat integroitua ja selviytyä suomalaisessa yhteiskunnassa. Koulutus on tärkeää, jotta he voivat sopeutua Suomeen.

Koulutuskustannusten kattaminen

Erilaisia menetelmiä voi käyttää koulutuskustannusten kattamiseen. Pakolaisille voitaisiin tarjota maksutonta tai pienimaksuista ohjelmaa ja oppikirjoja. Näin he saisivat suomen kielen perustaidon. Paikalliset koulutusinstituutit voisivat myös tarjota ilmaista tai alennettua hintaa.

Koulutusta voitaisiin rahoittaa

 • paikallistaloudellisen rahoituksen
 • valtion budjettien
 • eurooppalaisten rahastojen

avulla. Maantieteellinen läheisyys voi olla välttämätöntä pakolaiskotouttamisen toteuttamisessa. Siksi paikallisin varoin voitaisiin tuoda omista tulonsa tehneitä alueasukkaita auttamaan opintojen suorittamisessa ja motivoimaan uusia tulijoita.

Koulutustarjonnan laajentaminen

Koulutuksella voi olla suuri ulottuvuus. Se voi sisältää työllistymiskoulutusta, elinikäistä oppimista, modernia tietoa ja taitoja sekä interkulturelleja valmiuksia sopeutua Suomeen.

Kotouttamisen avulla pakolaisille voidaan antaa taitoja ja mahdollisuuksia. Näin he voivat sopeutua uuteen elinympäristöönsä ja hyödyntää yhteiskunnallisia etuja. Koulutus parantaa myös suoraselkisen aktiivisen osallistumisen edellytyksiä suomalaiseen yhteiskuntaan.

Koulutustarjonnan ulottuvuutta tulisi laajentaa. Tulevaisuudessa tarvitaan erilaisia kursseja ja opetusprogrammeja. Ne voivat kattaa työ- ja talousintensiivisiä aloja, asuntojen hallintaa ja pienyritysten hallinnointia.

Opettajien on tunnettava paremmin turvapaikanhakijoiden tilanne Suomessa. Tämä auttaa erityistarpeiden huomioimista opetussuunnitelmassa. Voitaisiin luoda moniprofiilinen educational system, joka integroisi turvapaikanhakijoiden pysyvien perheiden muodostamia kitarisarankaltaisia yhteisöjä. Näin he voivat edistää tavoitteitaan.

Asuminen

Pakolaisten asettuminen Suomeen voi olla stressaava ja pelottava. Siksi he tarvitsevat tukea ja ohjausta. Yhteisöjen ja valtion on tuettava heitä. Näin he voivat kotoutua mahdollisimman nopeasti.

Pakolaisten asumiseen liittyviin kysymyksiin tulisi reagoida ripeästi:

Asumisen edistäminen

Kotouttaminen keskittyy asumiseen. Se aiheuttaa haasteita pakolaisille. He tarvitsevat asunnon ja oleskeluluvan.

Ratkaisuja on monia. Ehdotuksena on lainsäädäntöä ja sopimuksia. Sopimukset voivat sisältää taloudellista tukea, kuten:

 • Asunnon vuokraamisen alhaisella hinnalla.
 • Sitoumuksen siitä, että he saavat asunnon tietyn ajan.

Asumistuen saajat

Pakolaiset voivat saada asumistukea, jos heidän tulot eivät täytä vähimmäistarvetta. Tuen saa useita kuukausia. Asumistukiin sisältyvät asumisen ja vuokran kustannukset.

Ilmarin ja Asukkaiden Yhteiskunnan Ovella -yritykset tarjoavat lisätukea ja palveluja.

Täytä Ilmarin neuvontapyyntö saadaksesi lisätietoja. Pakolaiset tarvitsevat palveluja ja tukea pysyäkseen taloudellisesti toimeen Suomessa. Heidän olisi aloitettava liikkuminen turvallisesti heitä suojelevien palveluiden avulla.

Yhteiskunnallinen osallistuminen

Pakolaisten kotouttamisprosessissa yhteiskunnallinen osallistuminen on tärkeä. Se sisältää:

 • Osallistumisen yhteiskunnalliseen elämään.
 • Työllistymisen.
 • Koulutusmahdollisuuksien tarjoamisen.
 • Tiedon hankkimisen kansalaistaidoista.

Miten nämä tavoitteet saavutetaan?

Yhteiskunnallisen osallistumisen edistäminen

Pakolaisille on annettava tilaa osallistua Suomen yhteiskuntaan. Heille on tarjottava opetusta ja tukea. Koulutuksen avulla nuoret ja lapset voivat tunnistaa mahdollisuutensa ja harjoittaa kansalaisosallisuutta. Siirto-oikeutta käyttämällä he voivat äänestää vaaleissa ja edistää muita ihmisoikeuksia.

Julkiset instituutiot voivat auttaa syrjinnän vähentämisessä ja pakolaislain lujittamisessa. Yhteiskunnat tukevat maahanmuuttajia ja kantaa vastuuta turvapaikanhakijoiden hoidosta. Vapaaehtoiset tehtävät tuetaan samanaikaisen kotoutumisen tapahtuessa. Tukemalla ymmärtämistapahtumia, etuoikeusjohtajuuskursseja, työpaikkojen luomista ja muita sosiaalipalveluja.

Yhteiskunnallisen osallistumisen tukeminen

Suomessa edistetään pakolaisten kotouttamista. Yhteiskunnalliseksi osallistumiseksi ymmärretään aktiivista osallistumista lainsäädännön ja valtion ohjaamien toimien kehittämiseen ja antamiseen. Lainsäädäntö tuo esille, että viranomaiset tukevat negatiivisten oppimiskokemusten minimointia ja pakolaisten oikeutta osallisuuteen ja demokraattisiin oikeuksiin. Uskonnon harjoittaminen suositellaan.

Työkaluja on tarjolla vahvistaakseen pakolaisten liikkuvuutta ja liikkumista. Heille tarjotaan oikeudenmukaiset mahdollisuudet elinoloihinsa, verot, työllisyyspalvelut jne. Tukipalvelut sisältävät

 • taloudellisen integraation
 • sosiaalisen integraation
 • kielitaidon
 • informaatio-oppimisen

Ylen palvelutarjontaan kuuluu myös tapahtumia, opetusohjelmia ja projekteja paikalle palanneille.

Usein kysytyt kysymykset

1. Miksi pakolaisia pitää kotouttaa?

Pakolaiset ovat joutuneet jättämään kotimaansa ja turvallisuutensa takia lähteäkseen matkalle kohti uutta elämää. Heidän kotouttaminen auttaa heitä sopeutumaan uuteen yhteiskuntaan ja löytämään uusia mahdollisuuksia.

2. Mitkä ovat kotouttamisen tärkeimmät keinot?

Kotouttamisen tärkeimmät keinot ovat kielenopetus, työllistäminen, koulutus ja asuntojen järjestäminen.

3. Kuka vastaa pakolaisten kotouttamisesta Suomessa?

Kotouttamisesta vastaa pääasiassa maahanmuuttovirasto yhteistyössä kuntien ja muiden yhteistyökumppanien kanssa.

4. Kuinka kauan kotouttaminen kestää?

Kotouttaminen on prosessi, joka kestää yleensä 3-5 vuotta. Tänä aikana pakolaisille annetaan kielen- ja kulttuurikoulutusta, apua työllistymiseen ja asuntojen löytämiseen sekä tukea arjessa selviytymisessä.

5. Mitkä ovat suurimmat haasteet pakolaisten kotouttamisessa?

Suurimpia haasteita ovat kielitaidon puute, työllistymisvaikeudet, sosiaalinen eristäytyminen ja kulttuurierot.

6. Miten voin auttaa pakolaisia kotoutumaan paremmin Suomeen?

Voit esimerkiksi toimia vapaaehtoisena tukihenkilönä, tarjota työ- tai harjoittelupaikkoja, opettaa suomen kieltä tai auttaa arjessa esimerkiksi kaupassa käymisessä tai lääkärikäynteihin liittyvissä asioissa.